Over monumentenbezit

Het gebouwde erfgoed is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis. Aan ons de taak om monumenten op een verantwoorde manier te behouden en te delen met een breed publiek. Dat doet Monumentenbezit al voor 32 rijksmonumenten, zo’n 100 gebouwen – waaronder kerken, torens, gedenknaalden, ruïnes, buitenplaatsen en de vestingwerken. Maar liefst vijf van de objecten komen terug in de Top-100 monumenten van Nederland. En de vestingwerken van Naarden zijn zelfs aangemerkt als Unesco Werelderfgoed!

In 2016 stootte het Rijk 29 monumenten af die via de Nationale Monumentenorganisatie werden ondergebracht in een stichting: Monumentenbezit. De stichting bestaat sinds 2014 treedt op als landelijke beheerorganisatie voor cultuurhistorische waardevolle gebouwen. Wij hebben de status van culturele ANBI. Onze organisatie is in 2022 door het Rijk aangewezen als Professionele Organisatie Monumentenbehoud (POM). Ook hanteren wij de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code en de gedragscode Code Cultural Governance, waarbij gekozen is voor het raad-van-toezicht-model.

POM-status

Monumentenorganisaties die minstens twintig rijksmonumenten in eigendom hebben, kunnen een POM-status (Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud) verkrijgen.

Verantwoord beheer van de haar toevertrouwde monumenten en het behoud van de cultuurhistorische waarden daarvan staan voor Monumentenbezit voorop in haar beleid. Dit geldt voor zowel het groenblauw-beheer als het beheer van de gebouwen zelf. Elk (type) monument heeft een specifieke onderhoudsbehoefte. Hiervoor is per type monument een onderhoudsvisie opgesteld die vervolgens per gebouw is gespecificeerd. Jaarlijks en structureel voeren onze experts onderhoud uit en werken zij aan het behoud van het erfgoed. Ook hebben we collega’s binnen ons team die werken aan het (cultuur en bouw)historisch onderzoek van de monumenten.

Gedragscodes

Binnen onze organisatie hanteren we de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Door het toepassen en naleven van deze codes, dragen wij bij aan een gezonde en eerlijke cultuursector.

  • De Governance Code Cultuur biedt organisaties een kader voor goed bestuur en toezicht.
  • De Code Diversiteit en Inclusie heeft een stappenplan gemaakt aan de hand waarvan diversiteit en inclusie op een structurele manier verankerd kunnen worden in de organisatie.
  • De Fair Practice Code is in het leven geroepen voor een stevigere arbeidsmarkspositie voor mensen die werkzaam zijn in de cultuursector.

Hoe we deze codes toepassen, kun je teruglezen in onze jaarverslagen en in ons beleidsplan.

Evaluatie

Jaarlijks delen we ons werk en de resultaten via een jaarverslag en publiceren we onze jaarrekening. De jaarrekening wordt opgesteld door een externe accountant en wordt gecontroleerd door de controlerend accountant. De hele organisatie wordt jaarlijks geauditeerd.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Monumentenbezit zijn inhoudelijke experts op het gebied van cultuur- en architectuurhistorie, financieel, beleidsmatig en juridisch.

Dr. ir. C.S.T.J. (Carlo) Huijts
Voorzitter

Prof. dr. R.N.G. (René) van der Paardt
Vicevoorzitter

Prof. dr. M.C. (Marieke) Kuipers

Ir. A. J. M. Valk (Anton) Valk CBE