Over onze Vereniging

 

Wie wij zijn


Onze missie


Wat wij doen


Verbinden en samenbrengen van monumenten is de kern
— Robert Quarles van Ufford, directeur
406804.jpg
 

Wie wij zijn

517689 OBrinkkemper P1020723.jpg
 

De Vereniging Nationale Monumentenorganisatie is de ??, van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Het uitgangspunt van de Vereniging is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. De Vereniging doet dit door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Hierbij beperkt de NMo zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een thema of een geografische regio. Zo biedt de Vereniging een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen. Op deze manier voorziet de Vereniging in een sterke behoefte in de van oorsprong versnipperde Nederlandse monumentenwereld. Monumenten, die een positieve exploitatie (kunnen) hebben, zijn welkom om in de portefeuille van de Stichting te worden opgenomen, maar de Nationale Monumentenorganisatie heeft geen winstoogmerk; dit is vastgelegd in de statuten. Een eventueel positief resultaat in een deel van de portefeuille wordt gebruikt om de negatieve exploitatie in een ander deel van de portefeuille te compenseren. De besteding van verkregen middelen door de vereniging kan, gezien de omvang van de problematiek, niet anders dan sober en doelmatig zijn.

De schaalgrootte van de Vereniging maakt professioneel vermogensbeheer mogelijk zoals ook wordt toepast bij gevestigde organisaties zoals de National Trust en English Heritage in Engeland. De Vereniging is geassocieerd lid van de International Trusts Organisation (INTO). 

De vereniging had bij de oprichting zes en inmiddels acht leden (Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, Landschappen NL, BOEi BV, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV, NV Monumenten Fonds Brabant) en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven.

De leden betalen een jaarlijkse contributie; zij hebben geen individueel belang of recht ten aanzien van een eventueel door de vereniging opgebouwd vermogen.

Werken bij de NMo? Bekijk de beschikbare vacatures.

 
 

Onze missie

nmo-nu7.jpg
 
 

Ons land kent een groeiend probleem van monumentaal erfgoed dat niet of slechts gedeeltelijk rendabel geëxploiteerd kan worden. Daardoor wordt de financiering van het onderhoud op de lange termijn steeds moeilijker. De beschikbaarheid van onderhoud- en investeringssubsidies is geen zekerheid; huuropbrengsten zijn voor veel monumenten onvermijdelijk te beperkt, dan wel worden als gevolg van een verslechterende vraag/aanbodverhouding bedreigd. De Vereniging is opgericht vanuit het besef dat samenwerking tussen monumentenbeherende instellingen noodzakelijk is om dit algemeen belang van het behoud van ons nationaal erfgoed te dienen.

De belangrijkste doelstellingen van de Vereniging is:

  • het versterken van de samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties

  • het bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg

  • het versterken van de binding tussen de monumentensector en het publiek

  • het bevorderen van een goed beheer van monumenten, die buiten de strategie van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen

  • het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

  • het bijeenbrengen van vraag en aanbod

 

 

Wat wij doen

IMG_1894.JPG

DIENSTVERLENING

?????

Kantinegebouw_Plafond.png

PORTAAL

?????

 

Kerngegevens

De vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Team

Robert Quarles van Ufford
Directeur

Charlotte van Emstede
Projectleider kennis en training

Erika de Kruijff
Secretariaat

Erik Luijendijk
Manager strategie en ontwikkeling

Thijs van Roon
Adviseur beeld en educatie

Mike Verhoeven
Relatiebeheerder Nationaal Monumenten Portaal

Bestuur

Drs. Anton Valk
Voorzitter

Drs. Johan Blom
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV

Dhr. Carlo Huijts
Vereniging Hendrick de Keyser

Sylvia Pijnenborg
BOEi

Peter van den Tweel
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

Hank Bartelink
Landschappen NL

Marc van den Tweel
Natuurmonumenten

Kees Lever
Staatsbosbeheer