Monumentenbezit is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een cultuur- en architectuurhistorisch profiel. De specifieke deskundigheid cultuur- en architectuurhistorie draagt bij aan de doelstelling van Monumentenbezit. Het lid dat hier toezicht op houdt richt zich op de inhoudelijke cultuurhistorische keuzen die binnen de organisatie gemaakt worden.

Stichting Monumentenbezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. Dit doet zij door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. Dit kan elk type object zijn. De portefeuille van Monumentenbezit bestaat uit zeer diverse objecten en dito instandhoudingsopgave. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen, landgoederen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. Ook groene monumenten zijn onderdeel van de portefeuille en worden integraal meegenomen in het beleid. Monumentenbezit heeft traditioneel beheer en behoud van erfgoed voorop staan, maar schuwt vernieuwing van de manier waarop het beheer wordt georganiseerd niet. Het beheren van monumenten is een continu proces dat altijd in ontwikkeling is. De instandhouding is zowel op de korte als de lange termijn gericht. Op die manier is een zekere controle over de staat van onderhoud geborgd.

Monumentenbezit hanteert een Raad van Toezicht-model, met één directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal 5 leden, is inhoudelijk klankbord voor de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken binnen Monumentenbezit en de uitgevoerde activiteiten. De Raad heeft daarbij vooral oog voor de risico’s die kunnen ontstaan uit de taakuitoefening van de stichting. De directeur-bestuurder ontvangt een door de Raad van Toezicht vastgestelde beloning voor haar/zijn werkzaamheden, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Geen van de leden van de Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht. Gemaakte onkosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht vergoed. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en bereidt dit zelf voor.

Als toezichthouder hanteert de Raad de Governance Code Cultuur, De Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. In 2021 zijn daartoe de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht geactualiseerd. Uitgangspunten zijn goed bestuur, goed geregeld toezicht en transparante verslaglegging. Toezichthouders vermijden iedere vorm van belangenverstrengeling. Ook de samenstelling en nevenfuncties van het bestuur en van de leden Raad van Toezicht worden nauwkeurig gewogen aan de hand van deze drie codes.

De Vereniging Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een verbonden partij. De NMo is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen met elkaar en met andere monumentenbezitters- en beheerders. De NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.

De Raad is verantwoordelijk voor haar eigen samenstelling. De Raad moedigt gekwalificeerde kandidaten aan om te solliciteren, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit en handicap. Vanwege statutaire verhoudingen zijn leden, of potentiële leden van de NMo uitgesloten van lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Monumentenbezit.

Samenstelling Raad van Toezicht
Cultuur- en architectuurhistorie: Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan de doelstelling van Monumentenbezit behelst de cultuurhistorie. Het lid dat hier toezicht op houdt richt zich op de inhoudelijke cultuurhistorische keuzen die binnen de organisatie gemaakt worden.

Financieel/beleidsmatig: Heeft ervaring met bedrijfsvoering, strategieontwikkeling, financieel beheer en de rapportage hiervan. Daarnaast speelt risicobeheer van de portefeuille en financiële positie van Monumentenbezit een belangrijk onderdeel voor de continuïteit. Eén van de zaken die hiermee gemoeid zijn is de controle-cyclus en het zijn van een gesprekspartner voor de externe accountant.

Juridisch/notarieel: Goed beheer van vastgoed gaat hand in hand met professioneel rentmeesterschap. Het lid is daarom thuis in de vastgoedwereld en heeft kennis van het huurrecht en/of is bekend met de omgevingswet. Het (juridische) toezicht is breder georiënteerd dan alleen het vastgoeddeel. Monumentenbezit groeit als organisatie en heeft de ambitie om meer te zijn dan alleen eigenaar van objecten. In het licht van deze ontwikkeling is toezicht op de organisatorische aspecten van belang.

Lid NMo: Eén lid van de Raad van Toezicht is een onafhankelijk bestuurder van de Vereniging NMo. Deze persoon is de schakel tussen het bestuur van de NMo en Monumentenbezit.

De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan. Het lid dat aangewezen wordt als voorzitter, heeft zowel een inhoudelijke rol als de rol van voorzitter.

FUNCTIE
De Raad van toezicht bestaat op dit moment uit vier leden. De posten Cultuur- en architectuurhistorie, Financieel/beleidsmatig, Notarieel-Juridisch en de NMo zijn ingevuld. De functie van voorzitter is ingevuld. Vanwege het einde van de zittingstermijn van het lid op de post Cultuur- en architectuurhistorie, zijn wij op zoek naar een vervanger.

De leden van de Raad van Toezicht van Monumentenbezit zijn een inhoudelijk klankbord voor de directeur-bestuurder en houden toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken binnen Monumentenbezit en de uitgevoerde activiteiten. Daarbij hebben de leden vooral oog voor de risico’s die kunnen ontstaan uit de taakuitoefening van Monumentenbezit. De leden van de Raad van Toezicht zijn qua expertise complementair aan elkaar. Van leden wordt verwacht dat zij over alle onderwerpen meepraten en meedenken, niet alleen over de onderwerpen die hun eigen expertise raken. Het gezochte lid heeft een cultuur- en architectuurhistorische achtergrond en ervaring met de inhoudelijke beoordeling van plannen voor restauratie, onderhoud en transformatie van monumenten(ensembles). Ook kan deze persoon de monumentale aspecten van uiteenlopende typen objecten en ensembles op waarde schatten. Tot slot is hij/zij goed bekend met de monumentensector.

PROFIEL

 • Ruime affiniteit met de doelstelling en het werkveld van Monumentenbezit;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen, die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Sociaal en mensgericht;
 • Affiniteit met cultureel erfgoed in de brede zin des woords;

Daarnaast is het lid Raad van Toezicht:

 • In staat om als klankbord en gesprekspartner de expertise in te brengen;
 • Iemand die de actualiteiten binnen de monumentensector op de voet volgt;
 • Creatief; een teamspeler en communicatief vaardig;
 • Iemand die toegang heeft tot een professioneel netwerk

Reageren
Reageren kan tot en met 31 januari 2022. In de tweede en/of derde week van februari worden de gesprekken ingepland. Stuur je CV met motivatie naar [email protected]. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.